การประชุมออนไลน์ เผยแพร่ตัวชี้วัด และรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศไทย (Thailand’s National Focal Point) ของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ได้จัดการประชุมออนไลน์เผยแพร่ตัวชี้วัดและรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ อาคาร สผ. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดทำข้อมูล และการคำนวณคะแนนตามรายตัวชี้วัด อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน และเชิญชวนเทศบาลในประเทศไทยที่มีศักยภาพ เตรียมความพร้อม และเข้าร่วมโครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN ESC Award 2021)  โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวรายงาน และนางปัทมา ดำรงผล ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวนันทนาการ นำเสนอความเป็นมาของรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC Award) ดร.พิเศษ เสนาวงษ์ ที่ปรึกษา ได้แนะนำโครงการ การดำเนินงานของประเทศไทยในการร่วมคัดเลือกเข้ารับรางวัลของโครงการรางวัล ASEAN ESC Award รวมทั้ง ประเภทและตัวชี้วัดสำหรับรางวัล ASEAN ESC Award ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ สผ. มากกว่า ๓๐๐ คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความสนใจ และร่วมซักถาม รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานของเทศบาล ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม