การประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมหารือ พร้อมด้วย นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมอนามัย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการพิจารณายกเลิกการสมทบเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในกรณีของค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย และการพิจารณายกเว้นการกำหนดอัตราค่าบริการโครงการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย ซึ่งจากผลการประชุมหารือดังกล่าว สผ. จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณา ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม