การประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ แพ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม หารือร่วมกับ นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จากกรมควบคุมมลพิษ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือในการประชุมดังกล่าว โดยมีวาระเพื่อรับทราบความคืบหน้าการกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และการบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีเรื่องเพื่อพิจารณาขอหารือที่ประชุม กรณีการขอทบทวนอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๔ พื้นที่ คือ ทม.ตราด ทม.สะเดา ทต.เชียงยืน ทม.มหาสารคาม ทม.สุโขทัยธานี ทน.ยะลา ทม.วารินชำราบ ทม.ศรีสะเกษ ทม.บ้านพรุ ทม.ยโสธร ทน.แม่สอด ทต.บางคล้า ทต.เมืองแกลง และ ทม.เสนา รวมถึงการกำหนดอัตราค่าบริการระบบกำจัดของเสียรวม ระบบกำจัดของเสียอันตราย และบำบัดน้ำเสียรวมของทางราชการ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม