การประชุมหารือ เรื่อง (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง (ร่าง)ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง และที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Microsoft Teams Meeting) ร่วมกับ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายอรรจภิษัช พิณตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นางอารีย์ บุญไพศาลดิลก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมมลพิษ นางสาวปรีชญา นาคแกม ผู้อำนวยการกลุ่มงานเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และนายจุฑาวิชญ์ มาลาหอม ผู้จัดการอาวุโส ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการต่อ ร่าง ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ เบื้องต้น ตามที่บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอ ทั้งนี้ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้แทนคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมได้หารือร่วมกันเพื่อนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี. ๒๕๖๕ ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม