การประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีท่าเทียบเรือ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๓ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีท่าเทียบเรือ โดยมี นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ผู้บริหาร สผ. และผู้บริหารกรมเจ้าท่า พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้หารือประเด็นปัญหาข้อกฏหมายเกี่ยวกับการอนุญาตท่าเทียบเรือของกรมเจ้าท่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ.พังงา และหาแนวทางในระยะสั้นเพื่อช่วยให้การดำเนินการในการพิจารณารายงาน EIA รวดเร็วขึ้น ซึ่งกรมเจ้าท่า และ สผ. ร่วมกันศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการทบทวนโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA กรณีท่าเทียบเรือ โดย สผ. มีแผนทบทวนฯ EIA ด้านคมนาคม ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓  

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม