การประชุมหารือ การศึกษามาตรการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก (Sharing of View on Climate Change Policies and Mitigation Actions)

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องซิกมา ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือการศึกษามาตรการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทีมงาน Asia-Pacific Integrated Assessment (AIM) ของประเทศไทยและจากประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคตและนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการที่จะนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ NDC ของประเทศไทยในฉบับถัดไป และยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมีการเสวนาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยในประเด็นการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในบริบทต่างๆ ของประเทศ โดยการประชมครั้งนี้มีผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) องค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม