การประชุมหารือแนวทางปฏิบัติกรณีรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) ได้จัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติกรณีรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ ในวันจันทร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
รองเลขาธิการ สผ. นายสันติ บุญประคับ ผู้ทรงคุณวุฒิใน คชก.เหมืองแร่ นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิใน คชก. เหมืองแร่ นางกานดา ปิยจันทร์ ผอ.กวผ. นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ.กพส. ผู้แทน กนต. เจ้าหน้าที่ สผ. และเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๘ คน โดยมีประเด็นการหารือที่สำคัญประกอบด้วย

๑.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเหมืองแร่ภายหลังจากที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับความเห็นชอบ

๑.๑ กรณีก่อนได้รับอนุญาตประทานบัตร

๑.๒ กรณีหลังได้รับอนุญาตประทานบัตร

๒. การร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง

๓. การส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ

๔. การศึกษาวิจัยที่เป็นผลสืบเนื่องจากการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ

            การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่างทั้งสองหน่วยงานซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติฯ ที่ชัดเจน

จัดทำโดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ที่ชัดเจน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content