การประชุมหารือ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของ คทช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมชลประทาน กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์ จำนวน ๔๐ คน โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ.เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้นำข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ ๒.๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่ควรให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากตรงกับความต้องการของราษฎรมากที่สุด ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมาย คทช. โดยจัดทำโครงการนำร่องระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยเหลือในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของ คทช. ในกลุ่มพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และนำแนวคิดโครงการดังกล่าวเสนอผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม