การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารจัดการที่ดิน (กบด.) ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงาน/โครงการ โดยมุ่งเน้นการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณกว่า ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content