การประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่ ทสม.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม และ นางรพีพร ขันโอฬาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. หารือร่วมกับ กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ซึ่งนำโดย นางสาวอุมา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สส. โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อคัดเลือกประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญ พร้อมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการพัฒนาแบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม