การประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๖ (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๓ (CMA 3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมการให้แก่คณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๖ (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๓ (CMA 3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. รักษาราชการแทนเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กปอ. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๒๖ ในระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร โดยที่ประชุมได้รับทราบกำหนดการประชุม องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยและกรอบท่าทีเจรจาของไทย ตลอดจนรายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมการประชุม (Logistical arrangement) นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณามอบหมายงานเพื่อติดตามการประชุมและการรายงานผลการประชุมของคณะผู้แทนไทยด้วย โดยประธานการประชุมฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้แทนไทยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม