การประชุมหารือเพื่อเตรียมการเข้าร่วมประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมการเข้าร่วมประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ร่วมกับห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้แทนไทยในด้านสารัตถะและการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมกรอบอนุสัญญาฯ ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยที่ประชุมได้รับทราบกำหนดการประชุม (ร่าง) กรอบท่าทีเจรจาของไทย ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการเดินทางเข้าร่วมการประชุม (Logistic) และร่วมกันพิจารณาการแบ่งงานเพื่อติดตามการประชุมและการรายงานผลการประชุมของผู้แทนไทยด้วย
นอกจากนี้ สผ. ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เลขาธิการ สผ. จะกล่าวถ้อยแถลงในรูปแบบ pre-record เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทยก่อนการนำเสนอสรุปภาพรวมของรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๓ (The Third Biennial Update Report: TBUR) โดย นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. ในฐานะผู้แทนไทยในการประชุมเชิงปฏิบัติการของกระบวนการแลกเปลี่ยนมุมมองในเวทีพหุภาคี (The Facilitative Sharing of Views: FSV) ครั้งที่ ๑๒ ในห้วงการประชุมกรอบอนุสัญญาฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถรับชมผ่านทาง web cast ของ https://unfccc.int ได้ ทั้งนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ผู้แทนไทยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด
 

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม