การประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย – สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ ๑ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety: BMU) จัดการประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย – สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ Mr. Stephan Contius Commissioner for the 2030 Agenda for Sustainable Development and Head of Division จาก BMU และ Dr. Philipp Behrens Head of Division International Climate Initiative จาก BMU รวมถึงผู้แทนจาก กปอ. และผู้แทนจาก BMU ในนามของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI) ในประเด็น Adapting to a changing climate – strengthening urban climate change resilience ดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม