การประชุมหารือวิสัยทัศน์และภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๕ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมหารือวิสัยทัศน์และภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สำนักงานนโยบายและแผoทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิศวกรรมศาสตร์) เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์สารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยมี ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสัน เป็นหัวหน้าโครงการฯ โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการดำเนินโครงการดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม