การประชุมหารือร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) เรื่อง การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 – 2570

สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานนโยบายและแผน ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ได้จัดประชุมหารือ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 – 2570 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1003 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธาน และผู้แทนจาก UNDP คือ คุณโลวิต้า รามกุทธี รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจาก UNDP ด้าน Thailand Policy Lab จำนวน 4 ท่าน และเจ้าหน้าที่ สผ. คือ นางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ กยผ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกับ UNDP ในการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 – 2570 ทั้งการสร้างการรับรู้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดตามและประเมินผลแผน การขับเคลื่อนแผนสู่ภาคีทุกภาคส่วน และการจัดทำโครงการสำคัญ (Flagship Project) ซึ่ง UNDP ได้ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินการเรื่อง Policy Lab ซึ่งเป็นกระบวนการที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดทำนโยบาย รวมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการนำ Policy Lab มาใช้ในการขับเคลื่อนแผนงานต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)