การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดสมุทรปราการ

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการนำเข้า หรือเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และจัดทำระบบต้นแบบพื้นที่นำร่อง ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติฯ และพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฟ้างุ้ม ริมขอบฟ้ารีสอร์ท จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสารสนเทศ นักอนุกรมวิธาน ผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ สถานตากอากาศบางปู พื้นที่คุ้งบางกระเจ้า และผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการดำเนินงานและงานวิจัยในพื้นที่ จำนวน 30 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)