การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการนําเข้า หรือเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงแรมสยาม ริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และขอความเห็น ข้อเสนอแนะในการนําเข้า หรือเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่ง สผ. ได้รวบรวมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่นำร่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานในพื้นที่สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการจัดการเชิงพื้นที่ต่อไป โดยมี นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ นายวิชานนท์ แสนผาลา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และนายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาตราจารย์ประทีป มีวัฒนา เป็นวิทยากรในการประชุมนำเสนอผลการศึกษาข้อมูลในพื้นที่และประโยชน์จากข้อมูลอนุกรมวิธานที่ได้รับจากการนำเข้าข้อมูลสำรวจและเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งในการประชุมหารือดังกล่าวมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสารสนเทศ นักอนุกรมวิธาน ผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการดำเนินงานและวิจัยในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวน 30 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)