การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มรดกโลก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการนําเข้า หรือเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม อุทัยธารา ฮิลล์ จังหวัดอุทัยธานี การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่มรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง และขอความเห็น ข้อเสนอแนะในการนําเข้า หรือเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดย สผ. ได้รวบรวมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาระบบบริหารจัดการในพื้นที่นำร่อง พื้นที่มรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้งต่อไป โดยมี นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และนายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.อนุวัฒน์ นทีวัฒนา เป็นวิทยากรในการประชุม นำเสนอผลการศึกษาข้อมูลในพื้นที่และประโยชน์จากข้อมูลอนุกรมวิธานที่ได้รับจากการนำเข้าข้อมูลสำรวจ และเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ในพื้นที่มรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง ซึ่งในการประชุมหารือดังกล่าวมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสารสนเทศ นักอนุกรมวิธาน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่มรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการดำเนินงานและวิจัยในพื้นที่ จำนวน 50 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)