การประชุมหารือผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)มรดกโลก

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในคณะกรรมการมรดกโลก  เป็นประธานการประชุมหารือผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  กระทรวงการต่างประเทศ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ สผ. เพื่อหารือแผนการดำเนินงาน และการโน้มน้าวรัฐภาคีสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก ในการขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก  โดยมี ดร.รวีวรรณ  ภูริเดช  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายประเสริฐ  ศิรินภาพร  รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  เข้าร่วมการประชุม

          ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทาง และแผนการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูล  ข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีการนำเสนอของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) รวมถึงผล การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาและข้อเรียกร้องของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการชี้แจงทำความเข้าใจต่อศูนย์มรดกโลก  และองค์กรที่ปรึกษา และโน้มน้าวรัฐภาคีสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก ในการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก  ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม