การประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเกณฑ์คัดเลือก พื้นที่นําร่องที่มีศักยภาพ ความพร้อมในการนําเข้าและเชื่อมต่อข้อมูล กับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สผ. โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ได้จัดการประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่นําร่องที่มีศักยภาพ ความพร้อมในการนําเข้าและเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผอก.งานนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อนุวัฒน์ นทีวัฒนา และ ดร.วรดลต์ แจ่มจำรูญ ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่นําร่องที่มีศักยภาพความพร้อมในการนําเข้าและเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสารสนเทศนักอนุกรมวิธาน และผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการจัดการเชิงพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 80 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)