การประชุมหารือท่าทีฝ่ายไทยต่อแนวทางการจัดประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ ๔๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเเละทางธรรมชาติ จัดการประชุมหารือท่าทีฝ่ายไทยต่อแนวทางการจัดประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (Covid – 19) และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑๕  เพื่อหารือร่วมกับคณะกรรมการมรดกโลก ศูนย์มรดกโลก และองค์กรที่ปรึกษา ในเรื่องดังกล่าว  โดยมีนายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว  หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก  เป็นประธาน  พร้อมด้วยนายปิยวัชร  นิยมฤกษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก  นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ดร.รวีวรรณ  ภูริเดช  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายประเสริฐ  ศิรินภาพร  รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายฯ  เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส  เจ้าหน้าที่กรมองค์การระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ  และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุม  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑๕ มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ในรูปแบบการประชุมทางไกล  ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม