การประชุมหารือข้อมูลพิกัด และแผนที่ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Taninthayi และอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมหารือข้อมูลพิกัดและแผนที่ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Taninthayi และอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และ ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ และ สผ. ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการต่อข้อมูลพิกัดและแผนที่ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Taninthayi ของประเทศเมียนมา ประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบ และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ประเทศเมียนมาผ่านศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพทราบในโอกาสแรก สำหรับกรณีข้อมูลขอบเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ของประเทศไทย ที่ประชุมเห็นชอบให้ สผ. มีหนังสือขอความเห็นจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เพื่อจะได้ส่งความเห็นดังกล่าวให้ประเทศ
เมียนมา ผ่านศูนย์อาเซียนฯ พิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมอาเซียน กรมแผนที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๒๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม