การประชุมหารือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพ ตามเส้นทางคมนาคมในเขตกรุงเทพมหานคร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดการประชุมหารือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพตามเส้นทางคมนาคมในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ อาคาร สผ. เพื่อชี้แจง “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” และ “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นทีสีเขียวอย่างยั่งยืน” สำหรับเป็นกรอบในการอนุรักษ์ พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวของหน่วยงาน และหารือแนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพตามเส้นทางคมนาคมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐและสมาคม ดังนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักการโยธา รวมทั้ง ผู้แทนสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย พร้อมทั้งผู้แทน สผ. ประกอบด้วย นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผอ.กชพ. และเจ้าหน้าที่ กชพ. และผู้แทนกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบกับการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวที่มีศักยภาพตามเส้นทางคมนาคมในเขตกรุงเทพมหานครใต้ทางยกระดับ และให้หารือในรายละเอียดต่อไป พร้อมทั้งให้หน่วยงานส่งข้อมูลการดำเนินงานตาม “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ให้ สผ. ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม