การประชุมหารือการเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดการประชุมความร่วมมือสนับสนุนการเชื่อมต่อข้อมูลกับคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และ สผ. เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1005 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. และ ดร. บัลลังก์ เนื่องแสง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับและให้แนวทางการดำเนินงานในการเชื่อมต่อข้อมูลกับคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อข้อมูลสิ่งมีชีวิตทางทะเลและตัวอย่างสิ่งมีชีวิต จากพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตทางทะเล รวมถึงข้อมูลสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตทางทะเล ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะหารือและกำหนดวันเพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ร่วมกันในโอกาสต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)