การประชุมหารือการดำเนินการลดปริมาณอ้อยไฟไหม้

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. นายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สผ. และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และ สผ. เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการของโรงงานผลิตน้ำตาลให้สอดคล้องกับมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ และลดปัญหามลพิษต่างๆ ที่เกิดจากการเผาอ้อยของเกษตรกร โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาด ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคาร สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม