การประชุมหารือการดำเนินโครงการประเมินระบบนิเวศระดับชาติ (National Ecosystem Assessment: NEA)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมหารือการดำเนินโครงการประเมินระบบนิเวศระดับชาติ (National Ecosystem Assessment: NEA) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก International Climate Initiative (IKI) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๔  ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธาน เจ้าหน้าที่ กลช. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ และมีผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยUnited Nations Environmental Program-World Conservation Monitoring Center (UNEP-WCMC) เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด ๑๕ คน ในการนี้ ได้มีการประชุมผ่านระบบ Zoom ด้วย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นหน่วยดำเนินการโครงการฯ (Implementing Agency) และให้ UNEP-WCMC ประสานกับศูนย์บริการวิชาการฯ เพื่อดำเนินการโครงการ โดยให้ สผ. ทำหน้าที่ให้ความเห็นและกำกับการดำเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามกรอบงานต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม