การประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๔ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ร่วมกับห้องประชุม ชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือศักยภาพการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ในสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน เจ้าหน้าที่ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และกรมธนารักษ์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ คน ซึ่งที่ประชุมมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทบทวนการจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและแนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบการพิจารณาศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของประเทศของสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาว หรือยุทธศาสตร์ระยะยาวการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ ที่ประเทศไทยจะต้องจัดส่งต่อสำนักงานเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม