การประชุมหารือ การกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในจังหวัดที่มีการประกาศฯ

นายสันติ  บุญประคับ ประธานอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มีการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทุกจังหวัด เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยผ่านระบบ Vdo Conference ซึ่งมีนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด และ ผอ.ทสจ. ที่มีการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกำลังจะประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวม ๑๕ จังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม