การประชุมหารือกรอบความร่วมมือระหว่าง สผ. และ UNDP

เมื่อวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. พร้อมเจ้าหน้าที่ สผ. ได้ร่วมหารือกับ Mr. Renaud Meyer, Resident Representative โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) โดยหารือในประเด็นที่ สผ. ให้ความสำคัญและมีความสนใจในการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับร่างแผนงานความร่วมมือ (CPD) ฉบับปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ที่จัดทำขึ้นตามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNSDCF) ตลอดจนการหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขอรับการสนับสนุนจากกองทุนระหว่างประเทศ และ the Stockholm+50 initiative ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่มีการจัดตั้งขึ้น

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)