การประชุมสัมมนา เรื่อง “การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA” ครั้งที่ 4

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA” ครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ

          การประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกำหนดให้โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ (2) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 4 ได้แก่จังหวัดในภาคตะวันออก 11 จังหวัด คือ ชลบุรี สระบุรี ลพบุรี นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการแต่ละประเภทโครงการ องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 200 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม