การประชุมสัมมนา เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIAในจังหวัดที่ได้รับการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดประชุมฯ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ.กพส. กล่าวเปิดการประชุมฯ และเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เกิดอะไรขึ้นกับการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต” โดยนางสาวสุจิตรา อยู่ทอง ผอก.พัฒนาหลักเกณฑ์ นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง ผู้แทนกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล นางสาวปรียานุช เลิศรัศมีมาลา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กพส. และนางสาวอรประพิมพ์ จันทร์นวล ผอก.อาคาร กวผ. ร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าวฯ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ในจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. และทราบประเด็นปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณารายงาน EIA ต่อไป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน 60 คน


จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)