การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางออนไลน์ โดยมี นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผู้อำนวยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน จำนวนทั้งสิ้น ๓๗๐ คน ในการสัมมนาได้นำเสนอข้อมูลจากร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมได้เชิญวิทยากรให้ข้อคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์ฯ และนำเสนอแนวคิดการระบาดของโรคโควิด 19 กับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ และมีประเด็นสำคัญที่ได้หารือในการสัมมนา ได้แก่ ผลกระทบจากโรคโควิด 19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บข้อมูลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การจัดการไมโครพลาสติก การจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิด การลดการใช้พลาสติก การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และมีการออกแบบภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม