การประชุมสัมมนาวิชาการ ASEAN – China Symposium on Ecologically Friendly Urban Development 2019

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศไทยในคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (National Focal Point of the ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจีน – อาเซียน (China – ASEAN Environmental Cooperation Centre: CAEC) และสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat: ASEC) จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ASEAN – China Symposium on Ecologically Friendly Urban Development 2019 ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยกองทุนความร่วมมืออาเซียน – จีน (ASEAN – China Cooperation Fund: ACCF) สนับสนุนงบประมาณ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยปฏิบัติ (Implementing Agency) ทำหน้าที่บริหารจัดการการประชุมสัมมนาฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ms. Liang Shasha ผู้แทน CAEC และ Dr. Nagulendran Kangayatkarasu ประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. กล่าวรายงานและต้อนรับ ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาดังกล่าวเป็นการดำเนินงานความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจีน – อาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ และแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ แนวทางการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านนโยบายและเทคโนโลยีที่ดี ๒) ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย และ ๓) ผลลัพธ์จากการประชุมสัมมนาวิชาการ สามารถนำมาสนับสนุนการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมสุดยอดด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก ครั้งที่ ๗ ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. และ Ms. Liang Shasha ผู้แทน CAEC กล่าวปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน (คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน และคณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ) สาธารณรัฐประชาชนจีน เมือง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งสำนักเลขาธิการอาเซียน ศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจีน – อาเซียน ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน ๑๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content