การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการศึกษา และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ได้จัดการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำไปประยุกใช้ในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม และนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานที่มาของการประชุม โดยการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรหลัก 4 ท่าน คือ 1. นายมีศักดิ์ มิลินทวิสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษอากาศและเสียง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา 2. นายโรจน์ คุณเอนก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุนทรียภาพ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 3. นายจักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ 4. นายปฏิญญา สุขปัญญา   ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เทคนิเชี่ยน ทีม เซอร์วิส จำกัด  และดำเนินรายการโดย นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการประชุมทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางฯ ดังกล่าว และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้ง เพื่อให้สามารถนำแนวทางฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ เจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ ประมาณ 250 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม