การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ ช่วงที่ ๑

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ ช่วงที่ ๑ (CBD COP15 Part1) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล

               การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ ช่วงที่ ๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง มีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรย่อยภายใต้อนุสัญญาฯ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี และด้านการดำเนินงาน รวมถึงความก้าวหน้าการจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และการรับรองกรอบงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ สำหรับปี ค.ศ. ๒๐๒๒

               ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมระดับสูง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและทิศทางเชิงนโยบายของประเทศไทยในการฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม