การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 หัวข้อ “การคาดการณ์และความท้าทายในการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโลกอนาคต”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์ปาฐกบรรยาย (Keynote Speaker) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๖ หัวข้อ “การคาดการณ์และความท้าทายในการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโลกอนาคต” จัดโดย คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผ่านระบบออนไลน์ ในการนี้ เลขาธิการ สผ. ได้บรรยายเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของนโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกแห่งอนาคต” มีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ ๑) สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแนวโน้มในอนาคต ๒) ทิศทางการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) การรุก รับ ปรับตัว ของประเทศไทย และ ๔) การปรับเปลี่ยนเพื่อโลกอนาคต โดยมีผู้ร่วมบรรยายพิเศษอีก ๒ ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา และคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากนั้นเป็นการเสนอผลงานของนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ จำนวนกว่า ๑๖๐ คน

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม