การประชุมวางแผนงานโครงการ (Project Kick off Meeting)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลสำเร็จในภาพรวมของการให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๖๒ และได้จัดการประชุมวางแผนงานโครงการ (Project Kick off Meeting) เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๔ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.พิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางอรวรรณ  ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และทีมที่ปรึกษาจาก UAE ทั้งนี้ รองเลขาธิการ สผ. ได้มอบนโยบาย รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประเมินผลสำเร็จในภาพรวมของการให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๖๒ และเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จในภาพรวมของการให้การสนับสนุนโครงการของกองทุนสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม