การประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ เพื่อรายงานความคืบหน้าในการขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ประเด็นการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน และ 2) ประเด็นการยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศโดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดทำแผนผังภูมินิเวศของ สผ. ในระดับภาค พื้นที่ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแหล่งธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น ร่วมกับ นางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน นางกิตติมา  ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) นางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม นางสาวกนกกาญจน์ โกติรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ นางชรินี สุวรรณทัต ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน และเจ้าหน้าที่จากกองที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบผลความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเน้นย้ำให้ สผ. ดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content