การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมด้วย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) พ.ศ. …. (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติตามร่างเดิม จำนวน ๗ มาตรา โดยไม่มีข้อแก้ไข (วาระ ๒) จำนวน ๕๑๗ เสียง และเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๕๑๙ เสียง (วาระ ๓)

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม