การประชุมรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อผลการศึกษาและประเมินสถานภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมสัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวรายงานการประชุม  และได้รับเกียรติ จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพกับการขับเคลื่อนนโยบาย BCG  โดยการจัดประชุมได้มีการนำเสนอผลการศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในหัวข้อ สถานภาพระบบนิเวศ สถานภาพชนิดพันธุ์และทรัพยากรพันธุกรรม (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายและร่างเกณฑ์การประเมินพื้นที่ที่มีความสำคัญและพื้นที่วิกฤตด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาฯ โดย คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อจากนั้นได้มีการสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนา ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๑๐๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ (ร่าง) รายงานการศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง (ร่าง) รายงานการศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ให้มีความสมบูรณ์

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content