การประชุมรับฟังความเห็นต่อกรอบการดำเนินงาน ๕ ปี ของสถาบัน เพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (Thailand Country Planning Framework 2022-2026)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (Global Green Growth Institute: GGGI) จัดประชุมรับฟังความเห็นต่อกรอบการดำเนินงาน ๕ ปี ของสถาบัน
เพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (Thailand Country Planning Framework 2022-2026) เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมซิกมา ชั้น ๖ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ) กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนาย Tero Raassina ตำแหน่ง Thailand Country Representative ของสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ โดยนายจิรวัฒน์ รติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐ คน ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรอบการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อนำไปปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางดำเนินงานของสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทยต่อไป
ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงาน ๕ ปี ของสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ มีความสอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของประเทศไทย อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ และเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทยใน ๔ ด้าน คือ ๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒) อุตสาหกรรมสีเขียว ๓) อาคารสีเขียว และ ๔) การจัดการขยะที่ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG)

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content