การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การทบทวนโครงการ กิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 9”

​เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA” ครั้งที่ 9 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดงานประชุมฯ
​การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกำหนดให้โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงาน EIA
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค

ซึ่งการประชุมฯในครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นภาพรวม ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปภาพรวมทั้งหมด
​ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการแต่ละประเภทโครงการ องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 200 คน และผู้เข้าร่วมออนไลน์ ผ่านระบบ WebEx 700 คน และ Facebook Live สผ. 440 คน รวมเป็น 1,340 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)