การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) แนวทางปรับปรุงการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมระดับภาพรวม และระดับโครงการ   

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ร่วมกับ บริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุม เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องคริสตัล 2 – 4 ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ร่วมกับออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 100 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการกองทุนฯ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และได้รับเกียรติจากนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กบก. เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม โดยวัตถุประสงค์ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานในระดับสากล ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)