การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ครั้งที่ 2

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดการประชุม นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กล่าวรายงาน และนางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำเสนอภาพรวมของการดำเนินงาน ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายและรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แนวทางฯ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานฯ หน่วยงานอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. ดำเนินรายการโดย นางจตุพร รักสันติชาติ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานปิโตรเคมี และนางสาวปัทมา สุระสินธุ์อนันต์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 120 คน ซึ่งมีการอภิปรายให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแนวทางฯ ดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)