การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย

เมื่อวันศุกรที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 สผ. กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผอ.กวผ. เป็นประธานการประชุม นางสาวปราวีณา มณีสุต ผอ.กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ 6 คน ประกอบด้วย 1.นางสาวอัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย 2.นายชวลิต รัตนธรรมสกุล 3.นายเชาวน์ นกอยู่ 4.นายศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง 5.นางสาวญาณิศา ศิริพรกิตติ และ 6.นางสาวธีชัช บุญญะการกุล ดำเนินการประชุมโดย นางสาวธิดา ตั้งเสรีกุล ผอ.กลุ่มงานอุตสาหกรรม และนางสาวปราวีณา มณีสุต ผอ.กลุ่มงานพัฒนาแนวทางฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงาน เจ้าของโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน 

ในการประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหา ขอบเขตการดำเนินงาน และมาตรการ ด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับขยะและของเสียอันตราย พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การจัดทำแนวทางฯ ดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)