การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในบริบทความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในบริบทความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) กล่าวรายงาน และนางสาวชัชวรรณ เย็นอาคารกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา นำเสนอภาพรวมโครงการฯ ร่วมกับ ผศ.ดร. ประพิธาริ์ ธนารักษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอผลการศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและวิชาการ และภาคประชาสังคมจำนวนประมาณ ๑๒๐ คน โดยที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อร่างข้อเสนอแนะฯ อย่างกว้างขวาง ซึ่ง กปอ. และที่ปรึกษาโครงการจะรวบรวมเพื่อนำมาปรับปรุงและจัดทำข้อเสนอแนะบทบาทและทิศทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภูมิภาคอาเซียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content