การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย

   สผ. โดย กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) ได้จัดการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ สามย่าน และผ่านทางระบบออนไลน์  โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตรผอ.กวผ. เป็นประธาน นางสาวปราวีณา มณีสุต ผอ.กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก.) 7 คน ประกอบด้วย 1. นางสาวอัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย 2. นายชวลิต รัตนธรรมสกุล 3. นายเชาวน์ นกอยู่ 4. นายศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง 5. นางจีมา ศรลัมพ์ 6. นางสาวธีชัช บุญญะการกุล และ 7. นางประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ ดำเนินการประชุมโดย นางสาวธิดา ตั้งเสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม และนางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางฯ     การประชุมใครั้งนี้ได้มีการอภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหา ขอบเขตการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ (ร่าง) แนวทางฯ ดังกล่าว คชก. นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงาน เจ้าของโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม จำนวน 280 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)