การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การทบทวนโครงการ กิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA” ครั้งที่ 7

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA” ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดงานประชุมฯ

​การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกำหนดให้โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงาน EIA

2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้างต้นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 7 ได้แก่ จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด คือ กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง และสตูล

​ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการ แต่ละประเภทโครงการ องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. โดยมีผู้เข้าร่วมออนไลน์ผ่านระบบ Webex 90 คน และ ณ ห้องประชุมโรงแรม พีซ ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ 50 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย :
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)