การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคม

สผ. โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล และผ่านระบบออนไลน์  โดยมีนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผอ.กวผ. กล่าวเปิดการประชุม นางสาวปราวีณา มณีสุต ผอ.กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กล่าวรายงานโดยได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายและรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานฯ หน่วยงานอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เจ้าหน้าที่ สผ. ดำเนินรายการโดย นางจตุพร  รักสันติชาติ  ผอ.กลุ่มงานปิโตรเคมี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ 200 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)