การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการพิจารณารายงาน EIA สำหรับ คชก. ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สผ. โดย กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านทางระบบออนไลน์  โดยมี นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธาน นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผอ.กวผ. กล่าวรายงานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ 9 คน ประกอบด้วย 1.นางสาวอัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย 2.นายชวลิต รัตนธรรมสกุล 3.นายเชาวน์ นกอยู่ 4.นายศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง 5.นายจักรพันธ์ สุทธิรัตน์ 6.นางจีมา ศรลัมพ์ 7.นางสาวธีชัช บุญญะการกุล 8.นางประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ และ 9.นางสาวญาณิศา ศิริพรกิตติ ดำเนินการประชุมโดย นางสาวธิดา ตั้งเสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม และนางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทาง EIA โดยมีเจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม ประมาณ 50 คน ซึ่งในการประชุมได้มีการอภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหา ขอบเขตการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ (ร่าง) แนวทางฯ ดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)